036-12 90 82, 070-891 90 82 info@winnafastighet.se

Värderingar

Behov av fastighetsvärderingar uppstår i samband med finansiering, bokslut, köp- och säljsituationer, förändringar i ägarstruktur, vid inlösen och tvister. I andra fall kan det bara finnas ett intresse av att få veta fastigheternas värde!

Vi värderar alla typer av kommersiella fastigheter – bebyggda som obebyggda – och har lång erfarenhet av värdering bl.a. kommersiella fastigheter som kontor, handel och bostäder, industrifastigheter, samhällsfastigheter och byggrätter m.m. Det enskilda värdet kan variera från någon miljon kronor till långt över en miljard kronor. Ytorna skiljer mellan några hundra kvadratmeter till flera hundra tusen, och fastigheterna kan ha allt från ett plan till tjugofem.

Våra värderingar utförs av auktoriserad fastighetsvärderare, som idag är ett krav hos alla svenska banker, börsbolag, domstolar samt merparten av offentliga beställare. Auktorisation är ofta också ett krav vid bokslutsdispositioner. Vi har en oberoende ställning och vår uppgift är att bedöma en fastighets marknadsvärde, om den skulle säljas på öppna marknaden, efter givna förutsättningar. Väljer du att anlita en auktoriserad fastighetsvärderare innebär det att du får en värderare med rätt utbildning och lång erfarenhet, vars integritet inte kan ifrågasättas. En värderare som prövats av Samhällsbyggarna och funnits vara en meriterad fastighetsvärderare.

Till fast pris, i rätt tid

Vi jobbar normalt med fasta arvoden för våra värderingar – ett summa som vi kommer överens om innan värderingen påbörjas. Ibland är det dock bättre med en annan form av ersättning, t.ex. timarvode, vilket då också överenskommits i förväg. Arvodet är aldrig kopplat till fastighetens värde.

Vi levererar normalt på avtalat leveransdatum. Vid leverans har vi alltid en personlig genomgång av värderingen, parallellt med att du får materialet i PDF-format samt på papper.

Sekretess och diskretion

Hos oss råder högsta sekretess. Det är bara du som uppdragsgivare som får ta del av materialet, ingen annan. Som privat företag vet vi också att många affärer är mycket känsliga och vi är självfallet mycket diskreta när så krävs. Vi har inga företagsnamn på bilarna, inga kläder med logotyper eller annat som visar vilka vi är. Vi arbetar under tystnadsplikt och banksekretess och röjer aldrig något som kommer oss till känna. Men du som köpare av en värdering får givetvis använda resultatet för avsett ändamål. Det är ju ditt material.