Fastighetsvärderingar - Fastighetsvärdering – Winna Fastighet AB

Fastighetsvärderingar

VÄRDEVINNANDE VÄRDERINGAR

Behov av fastighetsvärderingar uppstår i samband med finansiering, bokslut, köp- och säljsituationer, förändringar i ägarstruktur, vid inlösen och tvister. I andra fall kan det bara finnas ett intresse av att få veta fastigheternas värde!

Vi värderar alla typer av kommersiella fastigheter – bebyggda som obebyggda – och har lång erfarenhet av värdering bl.a. fastigheter som:

 

Fastighetsvärderingar. Byggnad. JU

Det enskilda värdet kan variera från någon miljon kronor till långt över en miljard kronor. Ytorna skiljer mellan några hundra kvadratmeter till flera hundra tusen, och fastigheterna kan ha allt från ett plan till tjugofem.

Våra värderingar utförs av auktoriserade fastighetsvärderare, som idag är ett krav hos alla svenska banker, börsbolag, domstolar samt merparten av offentliga beställare. Auktorisation är ofta också ett krav vid bokslutsvärderingar. Vi har en oberoende ställning och vår uppgift är att bedöma en fastighets marknadsvärde, om den skulle säljas på öppna marknaden, efter givna förutsättningar. 

Väljer du att anlita en auktoriserad fastighetsvärderare innebär det att du får en värderare med rätt utbildning och lång erfarenhet, vars integritet inte kan ifrågasättas. En värderare som prövats av Samhällsbyggarna och funnits vara en meriterad värderare.

TILL FAST PRIS, I RÄTT TID

Vi jobbar normalt med fasta arvoden för våra värderingar – en summa som vi kommer överens om innan värderingen påbörjas (moms tillkommer). Ibland är det dock bättre med en annan form av ersättning, t.ex. timarvode, vilket då också överenskommits i förväg. Arvodet är aldrig kopplat till fastighetens värde.

Vi levererar normalt på avtalat leveransdatum. Vid leverans har vi alltid en personlig genomgång av värderingen, parallellt med att du får materialet i PDF-format, och vid behov även på papper.

SEKRETESS OCH DISKRETION​

Hos oss råder högsta sekretess. Det är bara du som uppdragsgivare som får ta del av materialet, ingen annan. Som privat företag vet vi också att många affärer är mycket känsliga och vi är självfallet mycket diskreta när så krävs. Vi har inga företagsnamn på bilar eller kläder.

Vi arbetar under tystnadsplikt och lyder under lagen om  banksekretess, om värdeutlåtande är grund för finansiering. Vi röjer aldrig något som kommer oss till känna, bortsett från allmän marknadsinformation. Men du som köpare av en värdering får givetvis använda resultatet för avsett ändamål. Det är ju ditt material

Fastighetsvärderingar, flerbostadshus, himmel, Jönköping
KOMMERSIELLA FASTIGHETER

Hyreshus, bostäder, bostadsrättsfastigheter, kontor, butiker, hotell, restauranger, konferensanläggningar – allt har vi värderat.

Industrifastigheter

Winna Fastighet värderar alla typer av industrilokaler, allt från de minsta till de största. Produktionslokaler, lager, utställningshallar och industrikontor.

Fastighetsvärderingar, industrifastighet, himmel
Fastighetsvärderingar, samhällsfastigheter, byggnad himmel,
Samhällsfastigheter

Vi utför fastighetsvärderingar av skolor, simhallar, sjukhus, vårdbyggnader, och andra offentliga byggnader.

Då samhällsfastigheter köps och säljs mindre frekvent än andra kommersiella fastigheter, kräver en värdering av en samhällsfastighet en djupare analys  av den verksamhet som bedrivs i fastigheten.

BOKSLUTSVÄRDERINGAR AV FASTIGHETER

Vi utför varje år fastighetsvärderingar i samband med bokslut. Vi göra ett upplägg som passar din verksamhet, t.ex: 

  • Värdering hela fastighetsbeståndet varje år
  • Värdering av alla fastigheter vartannat år
  • Eller t.ex. 1/3 av fastigheterna per år 

Kontakta oss så berättar vi mer och diskuterar ett upplägg som passar för bokslutsvärdering av ditt fastighetsbestånd. 

Property value, location, market, condition
Fastighetsvärdering, nybyggnation. Byggarbetsplats.
NY-, TILL- OCH OMBYGGNATIONER

Vid ny-, till- eller ombyggnation, inför bl.a. kreditbeslut, gör vi förhandsvärderingar, slutbesiktning och slutvärdering. 

Godkännanden av betalningsplaner samt besiktningar och godkännande vid kreditivlyft är andra tjänster vi utför.

EXPLOATERINGSFASTIGHETER

Vi värderar fastigheter med förväntningsvärden, allt från första tanke till översiktsplan, arbete med detaljplan och fram till dess den har vunnit laga kraft och byggrätt uppkommit.

Fastighetsvärdering, exploateringsfastighet. Mark, spade
Fastighetsvärdering, övriga fastigheter. Öregrunds kyrka. Foto: Robotpolisher
SPECIALFASTIGHETER OCH ÖVRIGA FASTIGHETER

Idrottsanläggningar, padelhallar, golfbanor, kyrkor och andra specialfastigheter ingår också bland de objekt vi har värderat.

Vi dessa värderingar krävs att vi noga sätter oss in i gällande förutsättningar, för att kunna bedöma fastighetens mest troliga framtid och utveckling.

PRIVATA SMÅHUS OCH GÅRDAR

Normalt värderar vi inte villor, fritidshus, gårdar eller enskilda bostadsrätter. Om du behöver en värdering för att du ska byta kök, tak, fönster eller värmepanna, så erbjuder banker och fastighetsmäklare både billigare, och snabbare värderingar.

De gånger fastighetsmäklare av olika skäl inte är rätt för uppdraget kan vi åta oss värderingen, t.ex. vid komplicerade förhållanden eller då det uppstått tvister som ska avgöras i domstol.

Fastighetsvärderingar, hus, himmel

 

 

Ladda gärna ner broschyren om vår värderingsprocess. I den hittar du bl.a. information om vilka uppgifter vi behöver från dig för att kunna påbörja arbetet med din värdering.